منتظر دوره های تخصصی صنایع غذایی باشید

فودانت
فودانت

فودانت پلتفرم صنایع غذایی ایران


معرفی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 1354 با جدایی از دانشکده داروسازی در قالب یکی از سه رشته اصلی دانشکده کشاورزی تاسیس شد. این گروه دارای بیش از 20 عضو هیئت علمی شاغل و بازنشسته می باشد. گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی از مهمترین گروه ها در دانشکده کشاورزی به شمار می رود.